Ward Profile

Ward Number Corporator (Name, Number& eMail) Ward Officer ( Name, Number & eMail) Localities
21 M. Raja Sekharachari,
9573199909
rajasekharachari42@gmail.com
22 C. Magbuljan,
9440361705
23 P. Shahina Begum,
8341183539
24 R. Sartaj,
9866662526
25 K. Khadar Basha,
9440996002
26 N. Noorjahan,
9440097440
27 K. Hymavathi,
9490766191
28 D. Sankar,
9440995950
29 K. Sayad Shabbir,
9885890919
30 K. Jilan Basha,
9441112786
31 S. Beebijan,
9440018913
32 A. Rajasekhar Reddy,
9440768416
33 T. Sreenivasulu, 9440017298
34 V. Gayathri, 9985262112
35 G. Kalyan Kumar,
9440387040
36 B. Chandra Sekhar, 9985256040

Pages