Ward Profile

Ward Number Corporator (Name, Number& eMail) Ward Officer ( Name, Number & eMail)sort descending Localities
19 S.B. Vijaya Lakshmi,
9885636725
20 S. Hanumantha Rao,
9949995363
hanu4999@gmail.com
21 M. Raja Sekharachari,
9573199909
rajasekharachari42@gmail.com
22 C. Magbuljan,
9440361705
23 P. Shahina Begum,
8341183539
24 R. Sartaj,
9866662526
25 K. Khadar Basha,
9440996002
26 N. Noorjahan,
9440097440
27 K. Hymavathi,
9490766191
28 D. Sankar,
9440995950
29 K. Sayad Shabbir,
9885890919
30 K. Jilan Basha,
9441112786
31 S. Beebijan,
9440018913
32 A. Rajasekhar Reddy,
9440768416
1 C. Gangadhar,
9966121079
33 T. Sreenivasulu, 9440017298
2 K.V. Maheswar Reddy,
8985391388
34 V. Gayathri, 9985262112
3 B. Siva Sankar Naik,
9441039636
shivayoursshiva@gmai.com
35 G. Kalyan Kumar,
9440387040

Pages