Ward Profile

Ward Number Corporator (Name, Number& eMail) Ward Officer ( Name, Number & eMail)sort descending Localities
23 P. Shahina Begum,
8341183539
24 R. Sartaj,
9866662526
25 K. Khadar Basha,
9440996002
26 N. Noorjahan,
9440097440
27 K. Hymavathi,
9490766191
28 D. Sankar,
9440995950
29 K. Sayad Shabbir,
9885890919
30 K. Jilan Basha,
9441112786
31 S. Beebijan,
9440018913
32 A. Rajasekhar Reddy,
9440768416
1 C. Gangadhar,
9966121079
33 T. Sreenivasulu, 9440017298
2 K.V. Maheswar Reddy,
8985391388
34 V. Gayathri, 9985262112
3 B. Siva Sankar Naik,
9441039636
shivayoursshiva@gmai.com
35 G. Kalyan Kumar,
9440387040
4 N. Jagan Mohan,
9000004759
jaganysr@gmail.com
36 B. Chandra Sekhar, 9985256040
5 M. Salamma, 9949757719
6 G. Vasantha,
Vice-Chairperson, 9290416171

Pages