కదిరి పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడమేమనగా మీరు చెల్లించవలసిన ఇంటిపన్నులు ,ఖాళీజాగా పన్నులు , నీటి చార్జీలు మరియు ట్రేడ్ లైసెన్సు రుసుమును వెంటనే చెల్లించి కదిరి పట్టణ అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసినదిగా కోరడమైనది.

కదిరి పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడమేమనగా మీరు చెల్లించవలసిన ఇంటిపన్నులు ,ఖాళీజాగా పన్నులు , నీటి చార్జీలు మరియు ట్రేడ్ లైసెన్సు రుసుమును వెంటనే చెల్లించి కదిరి పట్టణ అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసినదిగా కోరడమైనది.